Regulamin Sklepu Internetowego - www.theodderside.com obowiązujący od 5.03.2024

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego theodderside.com („Sklep Internetowy” /”Sklep”). Sklep prowadzi THE ODDER SIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Widok 10 lok. 3A, 00-023 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000983656, NIP 7010439296, REGON 147420946, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 zł.

 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

  1. adres poczty elektronicznej: hello@theodderside.com;

  2. pod numerem telefonu: +48 882 124 830;

  3. formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego;

  4. czat dostępny na stronie sklepu.

 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.theodderside.com, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

 5. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych w Sklepie Internetowym. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

 6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.

 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Cena – określona w złotych polskich wartość brutto Towaru;

 2. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 3. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji Konta w Sklepie Internetowym;

 4. Karta podarunkowa – Treść cyfrowa będąca bonem towarowym wydanym na okaziciela, zawierający kombinację znaków w postaci numeru karty, o wskazanym nominale, który może zostać wykorzystany jako środek zapłaty za Towary w Sklepie Internetowym, na zasadach wskazanych w Regulaminie;

 5. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego w związku z czynnościami związanymi z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 8. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą, której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnionych przez Sprzedawcę;

 9. Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną, udostępniana każdemu Klientowi, za pośrednictwem której można złożyć Zamówienie, wpisać kod rabatowy, wyświetlić podsumowanie Ceny poszczególnych Towarów lub wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki);

 10. Login – adres poczty elektronicznej Klienta podany podczas rejestracji Konta;

 11. Moderacja - działania podejmowane przez Sprzedawcę, mające na celu wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie Niedozwolonych Treści, w tym środki wdrażane przez Sprzedawcę, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność Niedozwolonych Treści, w szczególności ograniczenie dostępu do Niedozwolonych Treści lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez Użytkowników, w szczególności zawieszenie lub usunięcie Konta lub zablokowanie Użytkownikowi możliwości korzystania ze Sklepu;

 12. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na otrzymywaniu od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Towarach, nowościach i promocjach, aktualnościach dotyczących Sprzedawcy, na podany przez Klienta adres e-mail, za wyraźną zgodą Klienta. Zasady świadczenia usługi Newsletter zostały określone w Regulaminie;

 13. Niedozwolone Treści – Treści zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym propagujące przemoc lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich lub Treści niezgodne z Regulaminem;

 14. Poprzednia najniższa cena – najniższa Cena danego Towaru jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki lub w przypadku, gdy dany Towar jest w sprzedaży krócej niż 30 dni – najniższa Cena danego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia dostępności danego Towaru do dnia wprowadzenia obniżki;

 15. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca z usług Sprzedawcy w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

 16. Regulamin – niniejszy dokument;

 17. Salon – sklep stacjonarny prowadzony przez Sprzedawcę – lista Salonów dostępna jest na stronie internetowej Sklepu;

 18. Sprzedawca – The Odder Side Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Widok 10 lok. 3A, 00-023 Warszawa, KRS 0000983656, NIP 7010439296, REGON 147420946, adres e-mail: hello@theodderside.com, numer telefonu kontaktowego: +48 882 124 830;

 19. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

 20. Treści – materiały i/lub informacje przechowywane i udostępnione przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego na żądanie Użytkownika;

 21. Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej;

 22. Umowa o dostarczanie Treści cyfrowych – umowa, której przedmiotem jest dostarczanie Treści cyfrowych przez Sprzedawcę;

 23. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych – umowa dostarczenia Treści cyfrowych zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w ramach działalności Sklepu Internetowego, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, za zapłatą Ceny;

 24. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towaru za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w szczególności koszty wysyłki;

 25. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 26. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

 27. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 28. Użytkownik – osoba odwiedzająca Sklep Internetowy;

 29. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru lub Treści cyfrowej.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 42.x lub nowszej, Firefox w wersji 48.0 lub nowszej, Chrome w wersji 50 lub nowszej, Opera w wersji 50 lub nowszej, Safari w wersji 10.x. lub nowszej,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

 3. Klient i/lub Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania Niedozwolonych Treści;

  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

  5. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 4. Sprzedawca jest uprawniony do monitorowania i Moderowania Treści. Sprzedawca nie używa narzędzi służących do automatycznego Moderowania Treści.

 5. Sprzedawca umożliwia Użytkownikom zgłaszanie obecności Niedozwolonych Treści w Sklepie. Do zgłaszania Niedozwolonych Treści stosuje się odpowiednio postanowienia punktu X Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

 6. W zgłoszeniu Użytkownik jest zobowiązany podać:

  1. dokładną elektroniczną lokalizację Treści w postaci bezpośredniego linku URL do Treści,

  2. przyczyny uznania Treści za Niedozwoloną Treść;

  3. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie Użytkownika dokonującego zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

 7. W razie powzięcia informacji o Niedozwolonych Treściach Sprzedawca podejmie stosowane działania mające na celu ich Moderację. W razie powzięcia jakichkolwiek informacji dających podstawę do podejrzenia, że popełniono lub może dojść do popełnienia przestępstwa Sprzedawca zgłosi ten fakt do odpowiednich organów ścigania.

 8. Jeśli Sprzedawca dysponuje danymi umożliwiającymi skontaktowanie się z Użytkownikiem, który umieścił Niedozwoloną Treść, powiadomi go o dokonanej Moderacji. Powiadomienie zawiera co najmniej wskazanie podstawy umownej i/lub prawnej, na której Sprzedawca opiera swoją decyzję.

 9. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Sprzedawcy, o której mowa w ust. 8 powyżej. Do odwołania postanowienia punktu X Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Konto Klienta

 1. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji.

 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów Zamówień w Sklepie Internetowym.

 3. W celu dokonania rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, a następnie przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

 4. Podczas rejestracji Konta:

 5. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oznaczone jako obowiązkowe,

 6. Informacje wpisywane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego,

 7. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić, że zapoznał się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego,

 8. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić, że zapoznał się z polityką prywatności oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego.

 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych.

 10. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie rejestracji, potwierdzenie rejestracji Konta – jednocześnie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Konta.

 11. Umowa o świadczenie Usługi Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta. Żądanie usunięcia Konta nie wymaga podania przyczyny i powinno być wysłane do Sprzedawcy na adres e-mail: hello@theodderside.com, lub pisemnie na adres: u Widok 10 lok. 3A, 00-023 Warszawa.

 12. Po zalogowaniu na Konto, Klient ma możliwość dokonywania zmian danych podanych podczas rejestracji, za wyjątkiem Loginu.

 13. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania w poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, że Hasło zostało ujawnione osobie nieuprawnionej, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę oraz niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

 

Newsletter

 1. Klient ma możliwość skorzystania z Usługi Newslettera, polegającej na dostarczaniu treści dotyczących Sprzedawcy, jego oferty, aktualności, produktów i marki. Newsletter zawiera informacje handlowe i marketingowe Sprzedawcy. W tym celu – w formularzu udostępnionym w Sklepie Internetowym - należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia.

 2. Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić zamówienie Usługi Newslettera poprzez kliknięcie linku potwierdzającego skierowanego na adres e-mail wskazany w formularzu.

 3. Podanie przez subskrybenta adresu e-mail jest konieczne do wykonania usługi Newslettera.

 4. Usługa Newslettera jest dobrowolna, nieodpłatna i świadczona wyłącznie po dokonaniu subskrypcji.

 5. Newsletter jest wysyłany cyklicznie przez czas nieoznaczony, do momentu zakończenia korzystania z usługi przez Klienta lub zakończenia świadczenia usługi przez Sprzedawcę.

 6. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.

 7. Sprzedawca może zrezygnować ze świadczenia usługi Newslettera w każdym momencie, po poinformowaniu o tym subskrybentów.

 

Formularz kontaktowy

 1. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego w zakładce „Kontakt”, wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.

 

Interaktywny chat

 1. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą poprzez czat dostępny na stronie Sklepu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego czatu umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest bezpłatna i jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta okna czatu bądź opuszczenia strony Sklepu Internetowego.

 

Wtyczki portali społecznościowych

 1. Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu udostępnia również wtyczki do profili w mediach społecznościowych (m.in. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube).

 2. Za pośrednictwem wtyczek Klient ma możliwość przejścia do profili w mediach społecznościowych, których administratorem jest Sprzedawca.

 

Ulubione

 1. Sprzedawca udostępnia Usługę Ulubione, polegającą na umożliwieniu dodania przez Klienta wybranego Towaru i zapamiętaniu jego wyboru, poprzez kliknięcie przycisku z grafiką serca przy wybranym Towarze.

 2. Do Ulubionych może dodać każdy Klient. Nie ma konieczności rejestrowania Konta. Z chwilą zamknięcia przeglądarki, Towary dodane do Ulubionych są usuwane, natomiast dla Klientów, którzy dodali Towar do Ulubionych po zalogowaniu na Konto, ich wybór jest zapamiętywany.

 

Inne

 1. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu – będą objęte osobnymi regulaminami. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 2. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 

 1. Karta podarunkowa

 2. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego zakup Karty podarunkowej, która może zostać wykorzystana do nabycia Towarów dostępnych w Sklepie internetowym. Karta podarunkowa jest Treścią cyfrową.

 3. Karta podarunkowa zawiera opisaną kwotę w złotych polskich, numer karty oraz datę, do której Karta podarunkowa może zostać zrealizowana.

 4. W celu zamówienia Karty podarunkowej, Klient postępuje zgodnie z procedurą wskazaną w określoną w pkt VI Regulaminu odnoszącą się do złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem, że w wyniku potwierdzenia przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia i z chwilą jego otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa o dostarczanie treści cyfrowych.

 5. Klient w formularzu Zamówienia Karty podarunkowej określa jego indywidualnie parametry, w tym wybiera kwotę w złotych polskich, zgodnie z dostępnymi w Sklepie Internetowym możliwościami.

 6. W przypadku dokonania Zamówienia Karty podarunkowej, Sprzedawca przesyła Kartę podarunkową elektronicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 7. Sprzedawca jest wyłącznym wystawcą Kart podarunkowych.

 8. Klient posiadający ważną Kartę podarunkową może dokonać zapłaty za Towary oferowane w Sklepie internetowym kierując się wyświetlanymi w Sklepie Internetowym komunikatami.

 9. W celu sfinalizowania płatności Kartą podarunkową przed złożeniem Zamówienia na stronie Sklepu niezbędne będzie podanie numeru karty znajdującego się na Karcie podarunkowej przed złożeniem Zamówienia na stronie Sklepu.

 10. Klient może dokonać zapłaty Kartą podarunkową do daty wskazanej w wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną, o której mowa w pkt. 5 powyżej.

 11. W przypadku, gdy wartość Zamówienia Klienta, przewyższa wartość nominalną Karty podarunkowej, Klient ma możliwość dopłaty pozostałej wartości za pomocą innych form płatności dostępnych w Sklepie internetowym.

 12. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę.

 13. Do dostarczania Karty podarunkowej stosuje się przepisy dot. treści cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

 14. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Konsumentowi aktualizacje Treści przez czas trwania Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

 15. Karta podarunkowa nie jest kartą płatniczą i nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym. Ze względu na charakter instrumentów, do usług opartych na Kartach podarunkowych nie stosuje się przepisów Ustawy o usługach płatniczych.

 16. Klient może złożyć reklamację dotyczącą Karty podarunkowej zgodnie z zasadami określonymi w pkt X Regulaminu.

 

VI. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty ich zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, po zaakceptowaniu przez Sprzedawcę złożonego przez Klienta Zamówienia.

 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, zgodne z Umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 4. W celu złożenia Zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 5. Klient posiadający Konto Klienta może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta.

 6. W celu złożenia zamówienia Klient dodaje wybrany Towar do Koszyka poprzez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” lub tożsamego, po czym przechodzi do formularza Zamówienia.

 7. Klient posiadający Konto Klienta, potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych niezbędnych do złożenia Zamówienia (tj. adres dostawy, numer telefonu) i zawarcia Umowy Sprzedaży.

 8. Klient nieposiadający Konta Klienta, zobowiązany jest do wypełnienia formularza Zamówienia w zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz realizacji Zamówienia (m.in. imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu).

 9. W formularzu Zamówienia – oprócz ww. danych – Klient wybiera również sposób dostawy oraz sposób płatności.

 10. Wysłanie formularza następuje przez aktywację przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub tożsamego.

 11. Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

 12. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji dokonanego Zamówienia za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji Zamówienia.

 13. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia Zamówienia i rozpoczyna jego weryfikację.

 14. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa Sprzedaży.

 15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 16. W przypadku braku w Sklepie zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji Zamówienia z innych przyczyn, Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o tych okolicznościach drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie.

 17. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca może zaproponować Klientowi anulowanie Zamówienia w całości lub w części – wówczas Sprzedawca zwolniony jest z realizacji całości lub części Zamówienia – albo podział Zamówienia oraz określenie terminów realizacji poszczególnych części Zamówienia. W przypadku wyboru ostatniej opcji, Klient nie może ponosić dodatkowych kosztów dostawy podzielonego Zamówienia.

 18. W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty Klienta, Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni – zwraca Klientowi płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.

 19. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia określona zostaje po wyborze przez Klienta sposobu dostawy oraz sposobu płatności, w ostatnim kroku składania Zamówienia.

 

VII. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;

  2. dostarczone do paczkomatu.

 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.

 5. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu, tj. paragon lub fakturę VAT – zgodnie z informacją wskazaną przez Klienta w formularzu Zamówienia

 6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

 

VIII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich, funtach brytyjskich, dolarach amerykańskich lub euro według wyboru Klienta i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty, oprócz kosztów dostawy.

 2. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, jest Cena umieszczona przy danym Towarze lub Treści cyfrowej (Karcie podarunkowej), w momencie składania Zamówienia przez Klienta.

 3. W przypadku obniżki Ceny, Sprzedawca podaje obok informacji o obniżonej Cenie, informację o Poprzedniej najniższej cenie.

 4. Klient może dokonać zapłaty za Zamówienie przy wykorzystaniu płatności elektronicznych obsługiwanych przez zewnętrznych dostawców oraz na zasadach określonych w regulaminach tych dostawców.

 5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 6. przelew elektroniczny,

 7. przelew poprzez system płatności (Przelewy24, PayPal)

 8. system elektronicznej płatności odroczonej Klarna.

 9. W przypadku posiadania Karty podarunkowej, Klient może dokonać zapłaty za jej pośrednictwem.

 10. Realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności lub informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta.

 11. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

IX. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać przesłane:

  1. pisemnie na adres: ul. Widok 10 lok. 3A, 00-023 Warszawa;

  2. w formie elektronicznej: hello@theodderside.com,

 3. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu. Wzór oświadczenia stanowi również załącznik do Regulaminu.

 4. Termin na odstąpienie od Umowy Sprzedaży liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu – zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument – chyba że Konsument wyraźnie wskazał inną formę zwrotu środków, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta.

 7. Koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy – w przypadku odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie – ponosi Konsument.

 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

 9. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

 10. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta nie przysługuje, jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowania zostało otwarte po dostarczeniu, np. towarów kosmetycznych, bielizny.

 11. Prawo odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych. W innym przypadku, świadczenie Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych nastąpi po upływie terminu na odstąpienie.

 12. Za chwilę rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku Treści cyfrowych, uznaje się moment doręczenia Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do treści cyfrowych, chyba że zastrzeżono inaczej.

 13. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, wystarczy, żeby Konsument wysłał do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od tej Umowy, np. poprzez wiadomości e-mail.

 14. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 15. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

 

X. Reklamacje

 1. Zasady ogólne dotyczące reklamacji:

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli Towar lub Treść cyfrowa jest niezgodna z umową.

 3. Klient może złożyć reklamację, jeżeli Towar lub Treść cyfrowa jest niezgodna z umowa, a także złożyć reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: THE ODDER SIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, THE ODDER SIDE Kopytów 44F/Procan, 05-870 Kopytów, na adres poczty elektronicznej: hello@theodderside.com, numer telefonu +48 882 124 830.

 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu, a także żądanie związane ze składaną reklamacją.

 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta, z pouczeniem, że brak uzupełnienia niezbędnych informacji, spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

 6. Sprzedawca odpowie na złożoną reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi w ww. terminie, uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację.

 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie wskazał na inny sposób zwrotu środków.

 

 1. Reklamacje dotyczące Towarów:

 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Umową.

 3. Klient będący Konsumentem może zgłosić reklamację Towaru w przypadku braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

 4. Uznaje się, że Towar jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową Sprzedaży pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność oraz Towar:

 5. nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Towarów tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

 6. występuje w takiej ilości i ma takie cechy jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca:

 7. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

 8. przed zawarciem Umowy Sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone (lub w porównywalny sposób),

 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy Sprzedaży.

 1. być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, jeżeli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak tej cechy Towaru.

 3. W przypadku reklamacji Towaru, Klient będący Konsumentem może żądać jego naprawy albo wymiany, albo obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy sprzedaży – ostatnie wyłącznie w przypadku istotnej wady Towaru.

 4. W przypadku, gdy Konsument żąda wymiany lub naprawy, a doprowadzenie Towaru do zgodności z umową zgodnie z jego wyborem byłoby niemożliwe albo wymagało nadmiernych kosztów, wówczas Sprzedawca może zastąpić naprawę wymianą i odwrotnie. O powyższym Sprzedawca informuje w odpowiedzi na reklamację.

 5. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z Umową.

 6. Sprzedawca dokona naprawy lub wymiany w czasie rozsądnym od przekazania mu informacji przez Konsumenta o niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży. Sprzedawca ponosi koszty naprawy lub wymiany Towaru – w tym również koszty przesyłki, przewozu, robocizny i materiałów.

 7. Konsument zobowiązany jest do udostępnienia reklamowanego Towaru - Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar na własny koszt na adres wskazany w ust. A, 2 powyżej.

 8. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpić od Umowy Sprzedaży, gdy:

 9. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży,

 10. doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową okazało się bezskuteczne;

 11. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży;

 12. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 13. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży ograniczone jest do Towarów niezgodnych z Umową Sprzedaży, a nie do całości zamówienia.

 14. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Towar do Sprzedawcy na jego koszt, natomiast Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Cenę. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

 

 1. Reklamacje Treści cyfrowych:

 2. Reklamacja Klienta dotycząca Treści cyfrowych stanowi jednocześnie żądanie doprowadzenia Towarów cyfrowych do zgodności z Umową o dostarczanie Treści cyfrowych.

 3. Niezgodność Treści cyfrowych ma miejsce wtedy, gdy:

 4. niezgodny z Umową o dostarczanie Treści cyfrowych jest ich opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji,

 5. nie będą one przydatne do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o których powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, i które Sprzedawca zaakceptował,

 6. nie będą nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści cyfrowych tego rodzaju – z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych i dobrych praktyk,

 7. nie będą występować w takiej ilości i mieć takiej cechy (w tym kompatybilności, funkcjonalności, dostępności, ciągłości i bezpieczeństwa) jakie są typowe dla Treści cyfrowej tego rodzaju, których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę jej charakter oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę (a także jego poprzedników i osoby działające w jego imieniu), chyba że Sprzedawca wykaże, że:

 8. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł wiedzieć,

 9. przed zawarciem Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone (lub w porównywalny sposób),

 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych.

 1. nie będą one dostarczone z akcesoriami z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,

 2. nie będą one zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych.

 3. Sprzedawca doprowadzi do zgodności z Umową o dostarczanie Treści cyfrowych reklamowanej Treści w rozsądnym czasie, od chwili, od której został poinformowany o jej niezgodności z umową – uwzględniając charakter oraz cel wykorzystania Treści cyfrowej.

 4. Konsument może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Treści cyfrowej albo o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej w przypadku, gdy:

 5. doprowadzenie Treści cyfrowej do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów;

 6. doprowadzenie do zgodności z Umową okazało się nieskuteczne,

 7. brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od tej Umowy,

 8. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowych u do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi wskazanymi przez Sprzedawcę.

 

XII. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta Towaru albo Sprzedawcy.

 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

 3. W przypadku Towarów objętych gwarancją producenta albo Sprzedawcy, wraz z dowodem zakupu, Sprzedawca przekazuje kartę gwarancyjną.

 4. W przypadku Towaru objętego gwarancją producenta albo Sprzedawcy, Klient może reklamować Towar posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji lub z uprawnień przysługujących mu w związku z niezgodnością Towaru z Umową Sprzedaży.

 5. W przypadku korzystania z uprawnień wynikających z gwarancji, Klient może zgłosić reklamację bezpośrednio do producenta, chyba że gwarancja została udzielona przez Sprzedawcę, lub zgłosić reklamację do Sprzedawcy, który jako pośrednik przekaże ją niezwłocznie do gwaranta.

 

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Wniesienie przez Klienta będącego Konsumentem reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Sprzedawcę, nie wpływa na jego uprawnienia do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XIV. Postępowanie w przypadku Klientów nie będących Konsumentami

 1. Klientowi, nie będącemu Konsumentem, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub o dostarczenie Treści cyfrowych.

 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

 3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 4. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

XV. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu pod linkiem: https://theodderside.com/pages/polityka-prywatnosci-z-dnia-16-05-2023.

 

XVI. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. Sprzedawca uprzedza, że może nastąpić przerwa lub zakłócenie w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu strony internetowej Sklepu Internetowego, których powodem mogą być:

  1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy,

  2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich – niezależne od Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta jego Hasła lub wejście w posiadanie Hasła przez osoby trzecie z winy Klienta.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa.

 5. Zawarte w Regulaminie postanowienia dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 9. O wszelkich zmianach Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 10. Klienci, którzy dokonali zakupu danego Towaru przed wejściem w życie zmian w Regulaminie, obowiązuje Regulamin wiążący w dacie złożenia Zamówienia.

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży)

- Adresat: The Odder Side Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-023), ul. Widok 10 lok. 3A,

e-mail: hello@theodderside.com;

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) 

- Nazwa produktu

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Numer konta bankowego

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Regulamin Sklepu Internetowego - www.theodderside.com - z dnia 17.06.2023

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego theodderside.com. Sklep prowadzi THE ODDER SIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Widok 10 lok. 3A, 00-023 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000983656, NIP 7010439296, REGON 147420946, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000 zł, zwana dalej Sprzedawcą.

 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

  1. adres poczty elektronicznej: hello@theodderside.com;

  2. pod numerem telefonu: +48 882 124 830;

  3. formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego;

  4. czat dostępny na stronie sklepu.

 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.theodderside.com, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

 5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

 6. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

 7. Regulamin – niniejszy dokument;

 8. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

 9. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

 10. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 42.x lub nowszej, Firefox w wersji 48.0 lub nowszej, Chrome w wersji 50 lub nowszej, Opera w wersji 50 lub nowszej, Safari w wersji 10.x. lub nowszej,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.

 3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.

 4. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.

 5. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą poprzez czat dostępny na stronie Sklepu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego czatu umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta okna czatu bądź opuszczenia strony Sklepu Internetowego.

 6. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, zgodne z Umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. W przypadku, gdy Sprzedawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuję tę informację Konsumentowi, podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 5. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;

  2. dostarczone do Paczkomatu.

 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.

 5. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.

 6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich, i zawierają  podatek VAT.

 2. Klient może dokonać zapłaty za Zamówienie przy wykorzystaniu płatności elektronicznej (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  1. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

  5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

  8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

  9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. Umowy, której przedmiotem jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;

  11. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

  13. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  14. Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

 6. Pozostałe wyjątki od prawa do odstąpienia od Umowy zostały wskazane w art. 38 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.

 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

 8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta.

 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 10. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Umową

 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres THE ODDER SIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, THE ODDER SIDE Kopytów 44F/Procan, 05-870 Kopytów, na adres poczty elektronicznej: hello@theodderside.com, numer telefonu +48 882 124 830.

 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: THE ODDER SIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, THE ODDER SIDE Kopytów 44F/Procan, 05-870 Kopytów, na adres poczty elektronicznej: hello@theodderside.com, numer telefonu +48 882 124 830.

 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję Sprzedawcy.

 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.