REGULAMIN PROMOCJI „SHOPPER BAG ZA 1 ZŁ”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „Torba shopper za 1 zł przy zakupie za min. 1000zł” („Promocja”) jest THE ODDER SIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Widok 10 lok. 3A, 00-023 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000983656, NIP 7010439296, REGON 147420946, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 zł. („Organizator”).
 2. Promocja trwa od 22.04.2024r. do odwołania lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
 3. Treść regulaminu Promocji dostępna jest na stronie sklepu internetowego Organizatora pod adresem https://theodderside.com/pages/regulamin-shopper-bag-za-1zl-przy-zakupach-za-min-1000zl („Sklep internetowy”) oraz w siedzibie Organizatora.
 4. Wszelkie sformułowania napisane dużą literą mają znaczenie tożsame z nadanym im znaczeniem przez regulamin Sklepu internetowego dostępny pod linkiem https://theodderside.com/pages/regulamin, chyba że regulamin Promocji stanowi inaczej.

 2. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym.
 2. Podczas składania Zamówienia w Sklepie internetowym, w przypadku wartości zamówienia równej lub wyższej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych, 00/100), Klient ma możliwość skorzystania z promocji i dodania do swojego Zamówienia torby shopper („Shopper Bag”) za 1,00 zł (jeden złoty, 00/100).
 3. Klient może wziąć udział w Promocji dowolną liczbę razy, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w ust. 2 powyżej.
 4. Udział w Promocji oznacza akceptację regulaminu Promocji oraz regulaminu Sklepu internetowego.
 5. Cena regularna Shopper Bag podana jest w Sklepie internetowym.
 6. Klient nie może otrzymać w zamian za Shopper Bag, ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
 7. W przypadku zwrotu części Zamówienia i zmniejszenia jego wartości poniżej 1.000,00 zł lub zwrotu całości Zamówienia (tj. skorzystania z prawa odstąpienia od umowy), Klient zobowiązany jest do zwrotu Shopper Bag.

 3. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać na adres e-mail: hello@theodderside.com lub adresy w skazane w regulaminu Sklepu internetowego (pkt. X regulaminu Sklepu internetowego). W treści reklamacji należy krótko opisać okoliczności uzasadniające jej złożenie.
 2. Reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Postanowienia regulaminu Promocji w żaden sposób nie ograniczają praw do składania reklamacji lub dochodzenia roszczeń przysługujących Klientom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie jej trwania, bez podawania przyczyn.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Promocji. Wszelkie zmiany w regulaminie Promocji będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia.

 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu przeprowadzania Promocji. Dane osobowe Klientów, którzy złożyli reklamację dotyczącą Promocji są przetwarzane w celu rozpatrzenia ich reklamacji.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator, tj. The Odder Side Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o przysługujących Klientowi prawach zawarte są w polityce prywatności zamieszonej na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://theodderside.com/pages/polityka-prywatnosci-z-dnia-16-05-2023.

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie Promocji zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu Sklepu internetowego oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia regulaminu Promocji i regulaminu Sklepu internetowego.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 22.04.2024r.
 4. W uzasadnionych przypadkach Organizator może dokonać zmiany regulaminu Promocji, o czym niezwłocznie poinformuje Użytkowników publikując tekst jednolity regulaminu Promocji w Sklepie internetowym. Zmiana regulaminu Promocji nie ma wpływu na umowy zawarte w ramach Promocji przed opublikowaniem informacji o zmianie.